05-01-2011 | Законодательство

В Україні буде новий закон про лізинг

Сьогодні прийняті поправки до Закону "Про лізинг", які мають суттєво оживити цей вид діяльності. Пропонуємо ознайомитися з новими редакціями ЗаконаЗакон України

 Про внесення змін до Закону України "Про лізинг"

   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: Внести Перелік нормативних до Закону України "Про лізинг" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 16, ст.68, віклавші Його в такій редакції:

   "ЗАКОН УКРАЇНИ

   Про лізинг

   Цей Закон візначає поняття лізінгу, а такоже Загальні правові та Економічні засади Його здійснення.

   Стаття 1. Визначення лізінгу.

   1. Лізинг - Це сукупність правовідносін, які виникають у зв'язку з реалізацією договором лізінгу, у тому чіслі І купівлею предмету лізінгу.  2. У лізинг Може передаватісь Як майно, спеціально придбання лізингодавцем згідно визначених в угоді з лізингоодержувачем спеціфікації та умов (непрямий лізинг), так І майно, придбання лізингодавцем на Свій Розсуди безвідносно до будь-якіх попередніх домовленностей з лізингоодержувачем, виготовлення або Отримання ним у власність в Інший Спосіб (прямий лізинг).  Стаття 2. Види та форми лізінгу

   1.Залежно від особливостей здійснення лізинг Може буті двох відів - фінансовім, або оперативним.  1) Фінансовий лізинг - договір прямого чи непрямого лізінгу, Відповідно до якого лізингоодержувачу передається у користування на визначений договором строк майно (предмет лізінгу), його призначення та Може буті набути лізингоодержувачем у власність після Закінчення рядок користування ним, у разі сплату повної візначеної договором Його ціні;  2) оперативний лізинг - договір прямого чи непрямого, Відповідно до якого лізингоодержувачу передається у користування майно (предмет лізінгу), його призначення та підлягає обов'язковому повернення Лізингодавцеві після Закінчення визначеного договором рядок користування ним, Який трішній меншим за Термін корісної служби задовольняють майна ;  2.Залежно від форми здійснення лізинг Може буті зворотніх, пайових, міжнароднім чи іншої форми, Що прямо не заборонена законом.  1) Зворотній лізинг - договір лізінгу, Відповідно до якого предмет лізінгу прідбавається лізингодавцем у власника для наступної (зворотної) передачі Йому ж у лізинг;  2) пайових лізинг - договір фінансового лізінгу, Який передбачає доля двох та більше кредиторів, які надаються Лізингодавцеві кредит на придбання предмета лізінгу;  3) Міжнародний лізинг - договір лізінгу, Що укладається Між сторонами, які перебувають Під юрісдікцією різніх держав, І передбачає перетінання відповіднім майном, послуги та платежами державних кордонів.  Допускається укладення лізінговіх договорів будь-якіх Інших форм, Що прямо не заборонені законом.

   Стаття 3. Предмет лізінгу

   1. Предметом лізінгу Може буті промислова установка, засоби виробництва чи Інше устаткування, а такоже будь-яке Інше НЕ вилучені Із Цивільного обігу (обороту) індівідуально визначене неспожівне майно, віднесене чинним законодавством до ІІ І ІІІ групи основних фондів, - за винятком майна, заборона передачі якого в лізинг прямо передбачена цим Законом та іншімі законодавчими актами.  2. Чи не мо-жуть буті предметом лізінгу Земельні ділянки та ІншІ Природні об'єкти, цілісні майнові комплекси підпріємств та також їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільніць), об'єкти незавершеного будівніцтва об'єкти ДЕРЖАВНОЇ та комунальної власності, Щодо якіх чинним законодавством встановлено заборон передачі у користування та/або володіння.  3. Чи не заборонене до передачі у лізинг майно, Що перебуває у державній власності, Може буті надіс у користування в Якості предмета лізінгу Тільки у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку за погодженням з органом, Що здійснює Управління ЦІМ майном.

   Стаття 4. Суб'єкти лізінгу

   Суб'єктами лізінгу мо-жуть буті:  лізингодавець - юридична або фізична особа-суб'єкт підпріємніцької діяльності, Яка передає лізингоодержувачу належно їй на праві власності майно для користування згідно з умова конкретного договору лізінгу;  Лізингоодержувач - юридична або фізична особа, яка отрімує предмет лізінгу для користування згідно з умова конкретного договір І вікорістовує Його у своїй діяльності;  продавець предмету лізінгу (Далі - продавець) - юридична або фізична особа, власник (у тому чіслі виробник) майна, Що є предметом договору непрямого лізінгу, Яка відчужує відповідне майно лізингодавцю і, який ЯКЩО Це прямо передбачена договором та/або законом, є зобов'язання І відповідальною Щодо здійснення доставки та передачі предмета лізінгу, виконання Його гарантійного ремонту, Усунення недоліків Щодо комплектності та/або Якості, заміні предмета лізінгу та виконання Інших, передбачених законом або обумовлених договором про відчуження предмета лізінгу на Користь лізингоодержувача зобов'язань, - окрім лізингодавця, такоже безпосереднього І перед лізингоодержувачем на Його вимог;  ІншІ Юридичні або фізічні особини, які є сторонами багатостороннього договору лізінга.

   Стаття 5. Сублізінг

   1.Якщо Це прямо не заборонено законом, передача лізингоодержувачем предмета лізінгу у сублізінг третім особам Може здійснюватісь Лише за попередньої згоди лізингодавця на письмової визначених з ним умов. Складові частин предмета лізінгу мо-жуть буті передані у сублізінг Лише у разі, ЯКЩО така передача не потягне за собою неможлівість користування предметом лізінгу згідно Його призначення та умов договору лізінгу.  2. Користування переданої у сублізінг предмета лізінгу або Його складовими частинами, здійснюється на підставі укладення у пісьмовій формі договору, істотні умови якого мают відповідаті вимог чинного законодавства Щодо договорів лізінгу відповідного увазі та форми та не повінні суперечити договором лізінгу.  3. Положення договору сублізінгу, Що суперечать відповіднім положенням договору лізінгу є недійснімі. У разі, ЯКЩО положення договору сублізінгу суперечать відповіднім положенням договору лізінгу, застосовуються положення договору лізінгу. Перелік нормативних та доповненням, внесені до договору лізінгу після укладення відповідного договору сублізінгу, є обов'язковими для сублізінгоодержувача Лише у разі, ЯКЩО про обов'язковість для нього таких змін та доповнений застережено у договорі сублізінгу.  4. Передача предмета лізінгу (Його складових частин) у сублізінг НЕ звільняє лізингоодержувача від виконання ним ВСІХ Його зобов'язань за договором лізінгу. Перевід лізингоодержувачем Його борг на іншу особу допускається Лише за згодою лізингодавця у визначеному чинним законодавством порядку.  5. За відношенню до сублізінгоодержувача сублізінгодавець Несе весь обсягах зобов'язань та корістується Всім обсягах прав визначених чинним законодавством Щодо лізингодавця, за виключенням прав лізингодавця Щодо визначення умов передачі предмета лізінгу або Його складових частин у сублізінг.  За відношенню до сублізінгодавця сублізінгоодержувач Несе весь обсягах зобов'язань та корістується Всім обсягах прав визначених чинним законодавством Щодо лізингоодержувача, за виключенням прав лізингоодержувача Щодо продавця предмета лізінгу.  6. Лізингодавець МАЄ право пред'являті до сублізінгоодержувачів, обов'язкові для виконання останнімі згідно відповідніх положень договору лізінгу та чинного законодавства, вимог щодо утримання предмета лізінгу (Його складових частин), забезпечення Можливості здіснення перевірок умов Його вікорістування та утримання, надання інформації Щодо стану переданої у сублізінг майна та фінансового стану сублізінгоодержувача, повернення предмета лізінгу у ВСІХ передбачених чинним законодавством та договором лізінгу випадках, та виконання фінансовіх зобов'язань за договором сублізінгу безпосереднього лізингодавцю у разі Невиконання чи прострочки виконання відповідніх зобов'язань сублізінгодавцем за договором лізінгу (у розмірі, Що не перевіщує відповідніх фінансовіх зобов'язань лізингоодержувача за договором лізінгу).  Сублізінг пріпіняється з моменту припинення дії відповідного договору лізінгу.  7. Забороняється укладаті договори сублізінгу предмета лізінгу, Що знаходится у сублізінгу.

   Стаття 6. Законодавство про лізинг

   Відносини Між суб'єктами лізінгу регулюються цим Законом та іншімі нормативно-правовими актами України, Якими регламентують відповідні правові аспекти укладення та здійснення лізінговіх договорів.

   Стаття 7. Договір лізінгу

   1. Договір лізінгу Може буті двостороннім за участі лізингодавця та лізингоодержувача, або багатостороннім, у якому сторонами окрім лізингодавця І лізингоодержувача виступають такоже продавець предмета лізінгу та/або ІншІ Юридичні або фізічні особини.  2. Договір лізінгу МАЄ буті укладений у пісьмовій формі та повинен відповідаті вимог законодавства України.

   Стаття 8. Істотні умови договору лізінгу

   1. Істотнімі умови договору лізінгу є:  найменування сторін;  склад та ВАРТІСТЬ предмета лізінгу,  умови та рядки передачі предмета лізінгу у користування;  рядків користування предметом лізінгу;  розмір, склад, Спосіб, форма, рядки сплату лізінговіх платежів;  умови та рядки надання інформації Щодо ТЕХНІЧНОГО стану предмета лізінгу;  умови відповідальності сторін за Невиконання прийнятих за договором зобов'язань;  умови та рядки повернення предмета лізінгу;  особливі умови користування предметом лізінгу, у разі ЯКЩО договором передбачається особливий режим Його використання;  Особливості стану предмета лізінгу, у разі ЯКЩО предмет лізінгу вірізняється особливим властивостями, або МАЄ недолікі;  умови викуп предмета фінансового лізінгу;  умови страхування предмету лізінгу, у разі ЯКЩО таке страхування є обов'язковим Відповідно до законодавства, або ЯКЩО стороні визначи Необхідність такого страхування;  умови РЕЄСТРАЦІЇ предмету лізінгу, ЯКЩО така реєстрація є необхідною Відповідно до законодавства, або ЯКЩО стороні визначи Необхідність такої РЕЄСТРАЦІЇ;  умови РЕЄСТРАЦІЇ договором лізінгу, ЯКЩО така реєстрація є необхідною Відповідно до законодавства.  2. Договором лізінгу Може передбачатісь перерахування лізингодавцю візначеної договором грошової суми, Як забезпечення виконання лізингоодержувачем Його зобов'язань за договором. Зазначена сума: у разі дострокового розірвання договору з вини лізингоодержувача, переходити до лізингодавця; у разі дострокового розірвання договору з вини лізингодавця підлягає повернення лізингоодержувачу; у визначеному договором порядку Може буті використана при залишковим розрахунку Між сторонами лізінгового договором.

   Стаття 9. Рядки договором лізінгу

   Рядки договором лізінгу визначаються Його сторонами Відповідно до вимог задовольняють Закону.

   Стаття 10. Передача та повернення предмета лізінгу

   1. Передача предмета лізінгу у користування МАЄ здійснюватісь у строки та на умова, визначених договором.  Стан предмету лізінгу МАЄ відповідаті Його призначення та умова договору.  Лізингодавець НЕ Несе відповідальності за недолікі предмета лізінгу, застережені ним при укладені договору.  2. Лізингоодержувач повинен перевіріті предмет лізінгу на відповідність умова договором до Його Прийняття у користування. ЯКЩО у момент прийому-передачі предмета лізінгу Лізингоодержувач НЕ переконався у Його відповідності умова договору, предмет лізінгу вважається таким, Що БУВ переданої у належно стані.  3. За договором непрямого лізінгу лізингодавець НЕ Несе відповідальності перед лізингоодержувачем за Невиконання продавцем предмета лізінгу Його, передбачених законом та/або укладений Між ним та лізингодавцем договором про відчуження предмету лізінгу, зобов'язань Щодо Якості, комплектності та справності предмета лізінгу, Його доставки, заміні, або безоплатного Усунення недоліків, монтажу та запуску в експлуатацію, тощо - ЯКЩО вибір продавця Було здійснено лізингоодержувачем. У разі, ЯКЩО вибір продавця Було здійснено лізингодавцем, продавець та лізингодавець несуть перед лізингоодержувачем солідарну Відповідальність Щодо зазначених зобов'язань.  4. У разі відмові від Прийняття предмета лізінгу, Лізингоодержувач зобов'язаний Забезпечити Його зберігання Протягом 30 (тридцяти) Днів, - ЯКЩО договором лізінгу НЕ визначи іншого рядок.  5. Повернення предмета лізінгу МАЄ здійснюватісь у строки та на умова, визначених договором, а Дострокове повернення - у строки та на умова, передбачених законодавством та договором.  Предмет лізінгу МАЄ буті повернених у стані, у якому Його Було передано у користування, з урахуванням нормального знос, або у стані, обумовлених договором.  6. Лізингодавець повинен перевіріті стан предмета лізінгу при Його поверненні. ЯКЩО у момент прийому-передачі предмета лізінгу лізингодавець НЕ переконався у Його відповідності умова договору, предмет лізінгу вважається таким, Що БУВ повернених у належно стані.  7. Повернення предмета лізінгу у разі банкрутства лізингоодержувача.  7.1. У разі набрання чінності судової ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство лізингоодержувача та призначення розпорядніка Його майна, Лізингоодержувач повинен, без будь-якіх консультацій або погодження з розпорядніком майна но з обов'язковим повідомленням останнього про факт повернення майна, повернути предмет лізінгу лізингодавцю Протягом десяти Днів з дати Прийняття судом зазначеної ухвали, - ЯКЩО іншого НЕ зазначено у договорі лізінгу, або проти задовольняють письмової НЕ заперечує лізингодавець. ЯКЩО з будь-якіх причин Лізингоодержувач НЕ Може здійсніті повернення наявного у нього предмета лізінгу лізингодавцю, ВІН зобов'язаний у ті ж рядки, лист Повідомити про Це лізингодавця та вчинити Усі необхідні дії для забезпечення лізингодавцю Можливості вивезення предмета лізінгу. Призначення судом розпоряднік майна неправомочний чинити будь-якіх перешкод Щодо напрямній повернення предмета лізінгу.  7.2. У разі винесення судом постанови про визнання лізингоодержувача банкрутом ліквідатор зобов'язаний повернути предмет лізінгу лізингодавцю Протягом десяти Днів з дати Прийняття судом зазначеної постанови, - ЯКЩО проти задовольняють письмової НЕ заперечує лізингодавець. ЯКЩО з будь-якіх причин ліквідатор НЕ Може здійсніті повернення наявного у нього предмета лізінгу лізингодавцю, ВІН зобов'язаний Повідомити про Це лізингодавця та вчинити Усі необхідні дії для забезпечення Йому Можливості вивезення предмета лізінгу.

   Стаття 11. Дострокове припинення договору лізінгу. Повернення предмету лізінгу у безспірному порядку

   1. У разі Невиконання умов договору лізінгу Його стороні мають право вімагаті розірвання договору у становлення законодавством України порядку.  2. Лізингоодержувач МАЄ право розірваті договір лізінгу в односторонньому порядку, письмової повідомівші про Це лізингодавця:  1) у випадках, ЯКЩО прострочки передачі предмета прямого лізінгу становіть більше тридцяти Днів, за умови Що договором лізінгу не передбачено іншого строку;  2) у Інших, передбачених договором лізінгу випадка.  У разі, ЯКЩО допущення лізингодавцем порушення договору Може буті ним виправлення, Лізингоодержувач МАЄ право на одностороннє розірвання договору лізінгу Лише за умови, що Лізингодавцеві Було надано можлівість такого виправлення у погоджені сторонами прійнятні для задовольняють терміни.  Лізингодавець МАЄ право оскаржити у суді одностороннє розірвання договору лізингоодержувачем та вімагаті відшкодування збитків.  3.Лізінгодавець МАЄ право розірваті договір лізінгу в односторонньому порядку, письмової повідомівші про Це лізингоодержувача, та повернути предмет лізінгу від будь-якої особини у якої ВІН перебуває, - у безспірному порядку, згідно з виконавчих написом, Вчинення у нотаріуса, - у випадка, ЯКЩО:  1) прострочки сплату лізінгового платежу перевіщує зазначені у договорі строки;  2) з вини лізингоодержувача сталося погіршення предмету лізінгу;  3) предмет лізінгу, без згоди лізингодавця та/або з порушення погодження з ним умів, передано лізингоодержувачем Третій особі;  4) лізингоодержувачем здійснювалось та/або здійснюється користування предметом лізінгу всупереч Його призначення та умова договору;  5) предмет лізінгу вівезено за Межі теріторії, на якій договором передбачалось Його використання, чи Було подано спроба такого вивезення.  Лізингодавець МАЄ право в односторонньому порядку розріваті лізінговій договір в та повертаті предмет лізінгу у безспірному порядку Також в Інших передбачених договором лізінгу випадка.  У разі, ЯКЩО допущення лізингоодержувачем порушення договору Може буті ним виправлення, лізингодавець МАЄ право на одностороннє розірвання договору лізінгу Лише за умови, що лізингоодержувачу Було надано можлівість такого виправлення у погоджені сторонами прійнятні для задовольняють терміни.  Лізингоодержувач МАЄ право оскаржити у суді одностороннє розірвання договору лізингодавцем та вімагаті повернення предмета лізінгу І відшкодування збитків, заподіяння Його вилучення.  Стаття 12. Право власності на предмет лізінгу. Порядок розрахунків у разі переходу Право власності до лізингоодержувача

   1.    2.    3.        4.    5.

   Стаття 13.    1.  2.

   Стаття 14.    1.                  2.          

   Стаття 15.    1.                                    2.                      3.

   Стаття 16.    1.    2.  3.

   Стаття 17.    1.  2.  3.  4.    

       1.  2.    3.

       1.    2.    3.

       1.  2.

       1.  2.        3.    4.

       1.  2.

       1.  2.

       

   


Статьи похожей тематики:

 • Нова редакція Закону України "Про захист прав споживачів"
 • В Україні можуть ввести відповідальність за відсутність страховки ГО
 • Що буде з гарантією? Кабмін затвердив Порядок гарантійних зобов&
 • У України буде нова ставка ПДВ - 17%
 • Як довести свою правоту на автосервісі. Новий Порядок гарантійного ремонту
 • Порядок гарантійного ремонту та заміни автомобілів тепер регламентований На ...
 • Увага! Мінтранс ввів нові правила надання сервісних послуг
 • У Верховну Раду надійшов Законопроект про складальних виробництвах
 • В Україні введено нові правила торгівлі автомобілями
 • До Верховної Ради внесено законопроект Про акцизний збір
 • ВААІД подала у ВР проект Закону
 • Верховна Рада ратифікувала угоду про створення зони вільної торгівлі між чл ...
 • Новий порядок проведення техогляду в Україну. Проект
 • Що чекає ринок ВАЗів після 8 грудня
 • ДАІ отримує право вилучати водійське посвідчення у порушників
 • Разделы сайта

  Добро пожаловать на сайт, посвященный автотематике, обзорам и другим темам, связанными с машинам. Мы публикуем автомобильные новости, советы и рекомендации по эксплуатации и ремонту, советы начинающим и опытным водителем, о том, как купить или продать автомобиль, все нюансы автокредитования и страховки автомобиля.